Phoenix Bio

論文一覧

論文一覧

A versatile method to profile hepatitis B virus DNA integration

2024/01/17

    Fukano, K. Wakae, K. Nao, N. Saito, M. Tsubota, A. Toyoshima, T. Aizaki, H. Iijima, H. Matsudaira, T. Kimura, M. Watashi, K. Sugiura, W. Muramatsu, M.
    Hepatol Commun. 2023 Dec 1;7(12):e0328. doi: 10.1097/HC9.0000000000000328. eCollection 2023 Dec 1.