Phoenix Bio

論文一覧

論文一覧

An orally available, small-molecule interferon inhibits viral replication

2012/02/13

    Hideyuki Konishi, Koichi Okamoto, Yusuke Ohmori, Hitoshi Yoshino, Hiroshi Ohmori, Motooki Ashihara, Yuichi Hirata, Atsunori Ohta, Hiroshi Sakamoto, Natsuko Hada, Asao Katsume, Michinori Kohara, Kazumi Morikawa, Takuo Tsukuda, Nobuo Shimma, Graham R. Foster, William Alazawi, Yuko Aoki, Mikio Arisawa & Masayuki Sudoh
    Scientific Reports Volume: 2,Article number:259