Phoenix Bio

論文一覧

論文一覧

Ursodeoxycholic acid stimulates Nrf2-mediated hepatocellular transport, detoxification, and antioxidative stress systems in mice.

2008/10/01

    Okada K, Shoda J, Taguchi K, Maher JM, Ishizaki K, Inoue Y, Ohtsuki M, Goto N, Takeda K, Utsunomiya H, Oda K, Warabi E, Ishii T, Osaka K, Hyodo I, Yamamoto M.
    Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2008 Oct;295(4):G735-47. Epub 2008 Aug 7.